Om HMS

HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Begrepet er en samlebetegnelse for det interne arbeidet på arbeidsplassen som er knyttet til helsevern, miljøvern, arbeidsmiljø og trygghet for de ansatte. 

Helse:
WHO definerer helse slik: «Helse er ikke bare fravær av sykdom, men fullstendig fysisk, psykisk og sosialt velvære.»

I HMS-sammenheng vil det si at arbeidstakeren i sitt arbeid ikke skal påføres sykdommer eller andre belastninger som påvirker helsetilstanden.

Miljø:
Miljø defineres som «ytre påvirkninger og livsvilkår for en organisme eller en gruppe organismer». HMS-arbeidet retter seg både mot det ytre miljøet (for eksempel forurensning fra bedriften til luft, vann og jord) og mot arbeidsmiljøet (for eksempel trivsel og inneklima).

Sikkerhet:
Begrepet defineres som «evne til å unngå skade på eller tap av mennesker, ytre miljø og materiell på grunn av akutte, utilsiktede hendelser (ulykker, uhell) eller kriminelle handlinger».

Sikkerhetsarbeidet i bedriften går ut på å ha kontroll over mulige akutte hendelser som kan føre til at arbeidstakere skader seg eller i verste fall dør. I tillegg omfatter sikkerheten også å ta vare på det ytre miljøet og på materiell, slik at det ikke påfører skade på arbeidstakerne eller mennesker utenfor bedriften.