Revisjon

Revisjon er en systematisk gjennomgang av Internkontrollsystemet for å:

– Se om myndighetskravene er fanget opp i systembeskrivelsen.

– Se om bedriftens krav er fanget opp i systembeskrivelsen.

– Blir systemet etterlevd i praksis.

– Bidrar systemet til bedre sikkerhet for helse, miljø og materielle verdier.

–  Hjemlet i interkontrollforskriften §5.

En HMS revisjon er en grundig gjennomgang av bedriftens internkontrollsystem og består av en planleggingsfase, gjennomgang av Internkontrollsystemet (Samsvarsvurdering), intervjuer, befaringer og ett sluttmøte.