Kartlegging og risikovurdering

 Etablering av akseptkriterier

  • Kriterier basert på forskrifter, standarder, erfaringer og/eller teoretisk kunnskap som legges til grunn for beslutninger om akseptabel risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet.
  • Gir grunnlag for en mer objektiv vurdering av risiko.
  • Gjør det lettere for det enkelte styret å vurdere risiko opp mot tiltak.
  • Uttrykkes i sannsynlighet og konsekvens

Risikoanalyse

Risikoanalyse er en lovpålagt systematisk fremgangsmåte for å beskrive og/eller beregne potensielt tap (risiko) gjennom kartlegging av uønskede hendelser, og årsaker til og konsekvenser av disse.

Risikoanalysen fremstiller altså et risikobilde for en virksomhet/aktivitet. Analysen vil også kunne fremstille endringer i risiko ved innføring av tekniske, driftsmessige og organisatoriske tiltak (risikoreduserende tiltak). IKraft HMS kan utføre overordnede risikoanalyser og helt ned på detaljnivå.

Handlingsplan

  • En handlingsplan i HMS sammenheng viser hvilke tiltak som prioriteres og i hvilken rekkefølge, tidspunkt for gjennomføring og hvem som har ansvaret for det. Viktig er også at målene/tiltakene skal være målbare og konkrete.
  • En handlingsplan kan lages ut i fra forskjellige kilder, det mest vanlige er på bakgrunn av risikovurderinger. Alle problemstillinger som utløser ett eller flere tiltak kan det lages handlingsplan for
  • Hjemlet i internkontrollforskriften jfr. Krav til dokumentasjon.