Psykososialt arbeidsmiljø

Det psykososiale arbeidsmiljøet kan forstås som de faktorer på en arbeidsplass som påvirker en arbeidstakers psyke og dermed subjektive opplevelse av velferd eller belastning. I dette inngår blant annet faktorer som samhold/isolasjon, relasjoner mellom ansatte og ledelse, konflikter, mobbing og annen trakassering.

De senere årene har dette blitt ett stadig større fokusområde for tilsynsmyndigheter, undersøkelser viser også at problemer i det psykososiale miljøet er svært kostbart. Både med tanke på tapt produksjonstid/sykefravær og erstatningsplikt ved en eventuell rettsak.

Hva er mobbing og trakassering

Det er trakassering når en eller flere personer gjentatte ganger over tid blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere personer. Dette kan for eksempel være uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysing, fratakelse av arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting. Videre bør det være en ubalanse i styrkeforholdet, slik at den som blir trakassert må ha vanskelig for å forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like sterke personer kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode

Høyesterett har fastslått i Mjøsbrukdommen at;

«Det er ikke et vilkår for ansvar at mobberen har til hensikt eller ønsker å mobbe, eller at mobbingen skjer med forsett, Skyldkravet er oppfylt når den eller de som mobber handler uaktsomt og burde forstått at mobbingen kunne skade den som blir mobbet.»

Arbeidsplassen skal ikke være et sted for uønskede handlinger, men et sted hvor arbeidstakerne skal yte gode tjenester for brukerne innenfor trygge rammer.

Virksomheten skal ha en rutine for rapportering av mobbing. Rutinen skal være gjort kjent for alle, og informere om hvem man skal henvende seg til. Dette er som oftest den nærmeste overordnede, den tillitsvalgte eller bedriftens verneombud.

Hva gjør du som arbeidsgiver dersom du får varsling om mobbing/trakassering?

Dersom arbeidsgiver får vite om mobbing eller trakassering foreligger det en plikt til å gripe inn. Men en slik sak har flere parter det skal tas hensyn til. Ta derfor tiden til hjelp og ikke handle overilt. Det finnes saker der arbeidsgiver har påført den mobbede nye overgrep gjennom sine tiltak.

  • Ta problemet og melderen på alvor.
  • Undersøk saken fra flere kanter
  • Informer de involverte parter
  • Vær forberedt på å gå i dialog/mekling
  • Dersom saken er alvorlig, hent inn bistand tidlig.

 

IKraft HMS har kompetanse på håndtering av mobbesaker/konflikter og kan bidra som en rådgivende part for arbeidsgiver, eller også som en nøytral mekler dersom ønskelig.